30%

သင့္ရဲ႕သီးႏွံအတြက္ အထြက္မ်ားမ်ားနဲ႔ အျမတ္မ်ားမ်ား ရခ်င္ပါသလား။

စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ကဆိုရင္

ေရႊသီးႏွံအပ္ပလီေကး႐ွင္းကို ရယူဖို႔ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
  • အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးလွ်က္႐ွိေသာ သီးႏွံေစ်းမ်ား၊

  • ရက္အလိုက္ ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား၊

  • စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းစုံ က႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာမ်ား၊

  • ေဒသအလိုက္ ပိုးမႊား၊ ေရေဘးအႏၱရာယ္ သတိိေပးခ်က္မ်ား ႏွင့့္

  • ေဒသအတြင္း႐ွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေရာင္းေဆးဆုိင္မ်ားလိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ တို႕ကို သိ႐ွိရန္ ေတာင္သူလက္စြဲ ေ႐ႊသီးႏွံ ဖုန္းေဆာ့ဝဲလ္ ကို သင့္ဖုန္းထဲမွာထည့္ထားလိုက္ပါ..

မထက္၊

စပါးစိုက္ေတာင္္သူ

  • ကြ်န္မအေနနဲ႕ကေတာ့ မိန္းမသားျဖစ္ေပမဲ့လဲ မိသားစုဝင္ေငြ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနရပါတယ္။

  • လူငယ္ပီပီ အခုလို တိုးတက္လာၿပီျဖစ္တဲ႕ ဖုန္းေဆာ့ဝဲလ္ေတြကို စမ္းသုံးၾကည့္ေလ့႐ွိပါတယ္။

  • ဒါမွလဲ လက္႐ွိလုပ္ေနတဲ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ရ႐ွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

  • ဒီေ႐ႊသီးႏွံဆိုတဲ့ ဖုန္းေဆာ့ဝဲလ္ကို စသုံးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အထြက္လည္းေကာင္း၊ သီးႏွံေပါက္ေစ်းလည္းသိရေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကိုအဆင္ေျပပါတယ္႐ွင္